Conformiteit en Garantie

MotoSparepartner staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat MotoSparepartner er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door MotoSparepartner, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover MotoSparepartner kan doen gelden.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 3 dagen na levering aan MotoSparepartner schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Dit geldt niet voor verkeerd bestelde producten, mocht de koper zelf een verkeerd product besteld hebben dan krijgt de koper een percentage van 65% van het aankoop bedrag minus de verzendkosten terug.

De garantietermijn van MotoSparepartner komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. MotoSparepartner is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien:

  • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van MotoSparepartner en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.