Set frictie koppelingsplaten 19020013A

€ 74,95

Verzendkosten

Op basis van uw locatie schatten we uw verzendkosten voor dit product op € 42,35.

Alternatief of vervangend artikel:

MCB75,AP8113651,AP8213197,61340071A,61340081A,61340281A,61340311A,61340541A,77217mgsd300,77217MGSD30ZD,77217MGSD30ZA,77217MGSD30ZB,77217MGSD30ZC,48210181BA,48230181bsx,48210171BA,48230171bdx,48130531A,48110261AA48710261B,48710261B,48110261AA,69924561D,AP8219143,AP8219110,AP8219215,AP8219265,AP8123637,AP8123638,5BRF31260000,5BRF31360000,FG8910,34022681A,34022671A,19020013A,03051,19020011A,19020012A,8025832165415,306-25-40002,S2400,19020111A,50221711AA,50221712AA,19810271A,19810011C,19810011A,19810011B,19810291A,198Z0011A,50220092C,50220091C,4GY8335000,0665004010,5VK1480300,5vk15z20,1LN829110000,1B98592A0000,1b0592a,5VKE24610000,5VKE24612000,5VKE240500,001190891,00190891,36311233070,36311232812,5VKF160E00,Yamaha,5VKF742L00,5VKF744100,5VKE462100,5VKE461100,5VKF580W10,5VKW004600,KBA60997,5CHF749110,AP8131204,APRILIA,AP8131203,5JJ819502000,ACM3321.1,M04,58120R,BME02,7711.0002,,PBT-GF30,AP8127712,tri.o.m,AP8127489,2HZ1718,AP8127717,ry10w,AP8127796,XG4B2402,V33372A,7050022740009,7041006111896,97/24/80566,e587,AP8114498,577130,AP8114499,873151,873153,AP8156200,110088,624387,AP8179123,110097,57311R,0636,826000,123:7,13:51,B3,IB05/00,S0807,07178,830062,603920529,620675,7A,460-PA12-PBT-V,869189-57-D,AP8179610,DIS.110092,AP8133702,7125,AP8133706,7401,AP8154028,dis.e109988,845453,294184,847254,1A002350,43611-44G00-000,43534-44G01-000,43550-44G00-000,AP8154032,852087

Omschrijving

Beschrijving Nederlands: Set frictie koppelingsplaten
Description English: Set of clutch plates friction
Descrizione Italiano: Set di frizione per dischi frizione
Francais Description: Jeu de disques d'embrayage à friction
Beschreibung Deutsch: Satz Kupplungssätze reibscheiben
Descripcion Espanol: Juego de placas de embrague de fricción.


Extra product information:
7 plates in a kit

easy to mount
State: NEW
Manufacturer: Ducati
Articlenumber: 19020013A
OEM Manufacturer: newfren
OEM Articlenumber: F1545A


Cross reference list:
- 852087
- 43550-44G00-000
- 43534-44G01-000
- 1A002350
- 294184
- 7401
- 7125
- DIS.110092
- 869189-57-D
- 460-PA12-PBT-V
- 7A
- 830062
- 07178
- S0807
- IB05/00
- B3
- 13:51
- 123:7
- 110097
- 110088
- AP8114499
- 577130
- e587
- 97/24/80566
- 7041006111896
- 7050022740009
- V33372A
- XG4B2402
- ry10w
- 2HZ1718
- PBT-GF30
-
- 7711.0002
- BME02
- M04
- ACM3321.1
- 69924561D
- 48110261AA
- 48710261B
- 48110261AA48710261B
338751-s - tri.o.m
5VK2163900 - Yamaha
Öhlins - FG8910
AP8131063 - APRILIA
AP8131064 - APRILIA
AVT - 603920529
BARNETT - 306-25-40002
BMW - 36311232812
BMW - 36311233070
denso - 1b0592a
denso - 0665004010
Ducati - 50220091C
Ducati - 50220092C
Ducati - 198Z0011A
Ducati - 19810291A
Ducati - 19810011B
Ducati - 19810011A
Ducati - 19810011C
Ducati - 19810271A
Ducati - 50221712AA
Ducati - 50221711AA
Ducati - 19020111A
Ducati - 19020012A
Ducati - 19020011A
Ducati - 03051
Ducati - 19020013A
Ducati - 34022671A
Ducati - 34022681A
Ducati - 48130531A
Ducati - 48230171bdx
Ducati - 48210171BA
Ducati - 48230181bsx
Ducati - 48210181BA
Ducati - 61340541A
Ducati - 61340311A
Ducati - 61340281A
Ducati - 61340081A
Ducati - 61340071A
EBC - KBA60997
EBC - 5VKW004600
Honda - 77217MGSD30ZC
Honda - 77217MGSD30ZB
Honda - 77217MGSD30ZA
Honda - 77217MGSD30ZD
Honda - 77217mgsd300
Lucas - MCB75
NEWFREN - 8025832165415
pailoli - 5BRF31360000
paioli - 5BRF31260000
Piaggio Group - AP8154032
Piaggio Group - 847254
Piaggio Group - 845453
Piaggio Group - dis.e109988
Piaggio Group - AP8154028
Piaggio Group - AP8133706
Piaggio Group - AP8133702
Piaggio Group - AP8179610
Piaggio Group - 620675
Piaggio Group - 830062
Piaggio Group - 826000
Piaggio Group - 0636
Piaggio Group - 57311R
Piaggio Group - AP8179123
Piaggio Group -
Piaggio Group - 624387
Piaggio Group - AP8156200
Piaggio Group - 873153
Piaggio Group - 873151
Piaggio Group - AP8114498
Piaggio Group - AP8127796
Piaggio Group - AP8127717
Piaggio Group - AP8127489
Piaggio Group - AP8127712
Piaggio Group - 58120R
Piaggio Group - AP8131203
Piaggio Group - AP8131204
Piaggio Group - AP8123638
Piaggio Group - AP8123637
Piaggio Group - AP8219265
Piaggio Group - AP8219215
Piaggio Group - AP8219110
Piaggio Group - AP8219143
Piaggio Group - AP8213197
Piaggio Group - AP8113651
SPAL - 00190891
SPAL - 001190891
SURFLEX - S2400
Suzuki - 43611-44G00-000
Yamaha - 5JJ819502000
Yamaha - 5CHF749110
Yamaha - 5VKF580W10
Yamaha - 5VKE461100
Yamaha - 5VKE462100
Yamaha - 5VKF744100
Yamaha - 5VKF742L00
Yamaha - 5VKF160E00
Yamaha - 5VKE240500
Yamaha - 5VKE24612000
Yamaha - 5VKE24610000
Yamaha - 1B98592A0000
Yamaha - 1LN829110000
Yamaha - 5vk15z20
Yamaha - 5VK1480300
Yamaha - 4GY8335000Suitable for the following models:
Ducati 1098 1098 2007
Ducati 1098 1098 S 2007
Ducati 1098 1098 S 2008
Ducati 1098 1098 2008
Ducati 1098 1098 R 2009
Ducati 748 748 SPS Sport Production 1998
Ducati 748 748 2001
Ducati 748 748 S 2002
Ducati 749 749 2003
Ducati 749 749 S 2003
Ducati 749 749 R 2004
Ducati 749 749 S 2004
Ducati 749 749 2004
Ducati 749 749 Dark 2004
Ducati 749 749 2005
Ducati 749 749 Dark 2005
Ducati 749 749 R 2005
Ducati 749 749 S 2005
Ducati 749 749 Dark 2006
Ducati 749 749 2006
Ducati 749 749 R 2006
Ducati 749 749 S 2006
Ducati 749 749 R 2007
Ducati 749 749 S 2007
Ducati 749 749 2007
Ducati 749 749 Dark 2007
Ducati 848 848 2008
Ducati 848 848 2009
Ducati 848 848 2010
Ducati 848 848 Evo 2010
Ducati 848 848 Evo 2011
Ducati 848 848 Evo Dark 2011
Ducati 848 848 Evo Dark 2012
Ducati 848 848 Evo Corse SE 2012
Ducati 848 848 Evo 2012
Ducati 848 848 Evo 2013
Ducati 848 848 Evo Dark 2013
Ducati 848 848 Evo Corse SE 2013
Ducati 916 996 SPS 996 Sport Production 1997
Ducati 916 996 SPS 996 Sport Production 1998
Ducati 996 996 SPS Sport Production 1999
Ducati 996 996 1999
Ducati 996 996 SPS III Sport Production 2000
Ducati 996 996 2000
Ducati 996 996 2001
Ducati 996 996 S 2001
Ducati 996 996 R Sport Production 2001
Ducati 996 998 S4RS Tricolore 2008
Ducati 998 998 2002
Ducati 998 998 S 2002
Ducati 998 998 2003
Ducati 998 998 Matrix 2004
Ducati 998 998 S 2004
Ducati 999 999 R 2003
Ducati 999 999 2003
Ducati 999 999 S 2003
Ducati 999 999 2004
Ducati 999 999 S 2004
Ducati 999 999 R 2004
Ducati 999 999 2005
Ducati 999 999 R 2005
Ducati 999 999 S 2005
Ducati 999 999 2006
Ducati 999 999 S 2006
Ducati 999 999 R 2006
Ducati MH 900 E 2001
Ducati MH 900 E 2002
Ducati Monster 900 1993
Ducati Monster 900 1994
Ducati Monster 900 1995
Ducati Monster 900 1996
Ducati Monster 900 1997
Ducati Monster 900 1998
Ducati Monster 900 Cromo 1998
Ducati Monster 900 Special 1998
Ducati Monster 900 City 1999
Ducati Monster 900 City Dark 1999
Ducati Monster 900 1999
Ducati Monster 900 Cromo 1999
Ducati Monster 900 Special 1999
Ducati Monster 900 i.e City 2000
Ducati Monster 900 i.e Metallic 2000
Ducati Monster 900 i.e City Dark 2000
Ducati Monster 900 i.e 2000
Ducati Monster 900 i.e Dark 2000
Ducati Monster 900 S i.e Special 2000
Ducati Monster 900 i.e Metallic 2001
Ducati Monster 900 i.e 2001
Ducati Monster 900 i.e Cromo 2001
Ducati Monster 900 i.e Dark 2001
Ducati Monster 900 S i.e Special 2001
Ducati Monster 900 i.e 2002
Ducati Monster 900 i.e Dark 2002
Ducati Monster 916 S4 Monster 2002
Ducati Monster 996 S4R 2004
Ducati Monster 996 S4R 2005
Ducati Monster 996 S4R 2006
Ducati Monster 1000 S i.e 2003
Ducati Monster 1000 i.e Dark 2003
Ducati Monster 1000 S i.e 2004
Ducati Monster 1000 i.e 2004
Ducati Monster 1000 S i.e 2005
Ducati Monster 1000 i.e 2005
Ducati Monster 1000 S4RS Testastretta 2006
Ducati Monster 1000 S2R 2006
Ducati Monster 1000 S2R 2007
Ducati Monster 1000 S4RS Testastretta 2007
Ducati Monster 1000 S4R Testastretta 2007
Ducati Monster 1000 S2R 2008
Ducati Monster 1000 S4R Testastretta 2008
Ducati Monster 1000 S4RS Testastretta 2008
Ducati Multistrada DS 1000 2003
Ducati Multistrada DS 1000 2004
Ducati Multistrada DS 1000 S 2005
Ducati Multistrada DS 1000 2005
Ducati Multistrada DS 1000 2006
Ducati Multistrada DS 1000 S 2006
Ducati ST2 944 2001
Ducati ST4 916 2001
Ducati ST4S 996 2001
Ducati ST4S 996 2002
Ducati ST4S 996 2003
Ducati ST4S 996 2004
Ducati ST4S 996 2005
Ducati Streetfighter 848 2012
Ducati Streetfighter 848 2013
Ducati Streetfighter 848 2014
Ducati Streetfighter 848 2015
Ducati Supersport 900 SS i.e Nuda 2001
Ducati Supersport 900 SS i.e Carenata 2001
Ducati Supersport 900 SS i.e Nuda 2002
Ducati Supersport 900 SS i.e Carenata 2002

Specificaties

Fabrikant DUCATI
Art. nr. 19020013A
Soort Origineel

Er zijn geen producten beschikbaar op deze pagina.